Gure berri izateko informazio-iturri zuzena
 
2022-12-22 × 

Diru-sarrerak Bermatzeko Lege berria onartu da

Eusko Legebiltzarrak Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren Legea aldatzea onartu du, orain arte arlo horretan indarrean egon den araudiaren funtsezko alderdi batzuk aldatzen dituena.

Lege honen xedea da Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema arautzea. Sistema horren xedea da pertsonen bazterkeria-arriskua prebenitzea, bazterkeria pertsonala, soziala eta lanekoa arintzea, bizitza duina bermatzea eta behar adina baliabide pertsonal, lan-, gizarte- edo ekonomia-baliabide ez dutenak gizartean erabat txerta daitezen sustatzea.

Desgaitasuna duten pertsonen ikuspegitik, legearen alderdirik azpimarragarrienak honako hauek dira:

  • Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren prestazioak, laguntzak eta zerbitzuak aitortzeko eta izapidetzeko eskumena duten administrazioen aurrean agertzen diren desgaitasunen bat duten pertsonak ulertzeko eta ulertuak izateko eskubidea bermatzen du. Zehazki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bermatuko du hizkuntza argia, erraza eta irisgarria erabiliko dela desgaitasuna duten pertsonekin egiten diren komunikazio guztietan, ahozkoak zein idatzizkoak izan, haien ezaugarri pertsonalak eta premiak kontuan hartuta. Halaber, desgaitasuna duen pertsonari bere gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntza ematen dionari jakinarazi ahal izango dio. Desgaitasunen bat duten pertsonei ulertarazteko behar duten laguntza edo laguntza emango zaie.
  • Desgaitasuna duten pertsonek, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titular izateko, ez dute bete beharko eskaera egin baino gutxienez urtebete lehenagotik modu independentean bizi direla egiaztatzeko betekizuna, ez eta eskaera egin aurreko urtean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-zerbitzuen eskatzaile gisa izena emanda daudela egiaztatzeko betekizuna ere.
  • Bizikidetza-unitate independente bat eratu ahal izango dute honako pentsio hauetako baten titular diren desgaituek: erretiro-pentsio kontributiboa, ezintasun iraunkorra, alarguntasuna, zahartzaroko eta baliaezintasuneko nahitaezko asegurua, baliaezintasuneko edo erretiroko kotizazio gabeko pentsioa, zurztasun-pentsioa, baldin eta onuraduna ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko graduan adin nagusikoa bada, edo ardurapeko seme-alabagatiko familia-prestazioa jasotzen duen adin nagusiko pertsona, Gizarte Ongizateko Funtsaren prestazio ekonomikoren bat aitortuta badu, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko subsidioa edo hirugarren pertsona baten laguntzagatiko subsidioa, eta kotizazio gabeko pentsiorik jasotzen ez badu.
  • Indarrean dagoen araudian ez bezala, pentsionista izatearekin parekatzen da ardurapeko seme-alabagatiko familia-prestazioa, bizikidetza-unitate independente bat eratze aldera. Horri esker, aipatutako familia-prestazioaren titular diren desgaitasuna duten pertsona askok Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jaso ahal izango dute.
  • %65eko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonak edo gutxienez II. mailako mendetasuna aitortuta dutenak honako betebehar hauetatik salbuesten dira: egoeraren eta premien hasierako balorazioan laguntzea; Gizarteratzeko Programa Integratua eta Pertsonala egiten laguntzea eta harpidetzea; enplegurako edo enpleguaren aurreko zerbitzuetarako prest egotea.
  • Desgaitasuna duten pertsonei oinarrizko zenbatekoari gehitzen zaion osagarri bat aitortzen zaie. Osagarri horren zenbatekoa oinarrizko zenbatekoaren % 25 da ( % 40koa desgaitasuna duen pertsona pentsioduna bada).
  • Zerbitzu elektronikoen eta prozedurak izapidetzeko erabilgarri dauden aplikazioen irisgarritasuna bermatzen da, bereziki desgaitasuna duten pertsonentzat eta adineko pertsonentzat, betiere ziurtatuz eskainitako informazioa eskuragarria eta ulergarria dela, bai eta benetan parte hartzen dutela ere.